Klíčové aktivity01

Inovace doktorského studia v oblasti "Prostorové modelování geografických jevů v GIS"

Inovace studia geoinformatiky v oblasti "Prostorové modelování geografických jevů v GIS" je důsledkem vývoje této vědy na poli aplikačních dovedností a rovněž mezioborové interakce (geoinformatika a geografie). Tyto dva faktory zapříčinily situaci, kdy standardní student a absolvent nedisponuje dostatečnými znalostmi z nejnovějších technologických oborů tak, aby byl schopen plně využít svých dovedností a aplikovat je za účelem vytvoření hodnotné práce na zadané téma.

Inovace studia bude realizována na základě mezikatedrální spolupráce začleněním problematiky čtyř vybraných přístupů, a to časoprostorové modelování, počítačové simulace, geocomputation a metod umělé inteligence do existujících předmětů stávajících studijních oborů tam, kde se tyto teorie nezbytně dotýkají probírané látky, a kde by se při jejich nezačlenění stával student méně konkurenceschopným na trhu práce.

Budou sestaveny přesné sylaby těchto předmětů. Budou sestaveny výukové materiály a zajištěno datové a softwarové prostředí pro všechny předměty. Studentům budou přednášet pozvaní zahraniční odborníci a bude jim umožněno absolvovat zahraniční studijní pobyty. V souvislosti s inovací studia budou vypisována témata disertačních prací se zaměřením na problematiku prostorového modelování geografických jevů v GIS.

Výstupy:
- sylaby inovovaných předmětů:
KGI/PGSMS Modelování a simulace prostorových jevů,
KMI/PGSFM Fuzzy množiny a jejich aplikace,
KGI/PGSRI Modelování povodňového rizika,
KGI/PGSDY Matematická modelování dynamických systémů,
KGI/PGSTPS Teoretické základy počítačových sítí,
KGI/PGSVS Vývoj softwarových prostředků pro open-source GIS,
KGI/PGSPA Prostorové analýzy geodat,
KGI/PGSPP Plánování a projektování v GIT,
KGI/PGSOO Objektově orientované technologie,

- výuka inovovaných předmětů,
- témata disertačních prací se zaměřením na prostorové modelování geografických jevů v GIS,
- účast studentů doktorského studia na 7 zahraničních konferencích (IGU conference, AGILE, INSPIRE aj.),
- každoroční týdenní návštěva a přednášky - prof. Raper (City University London), prof. Strobl (Salzburg University), prof. Aalders (University of Delft),
- zajištění inovovaných předmětů studijními materiály a studijním prostředím02

Inovace doktorského studia v oblasti "Digitální kartografie"

Inovace studia geoinformatiky v oblasti "Digitální kartografie" odráží nejnovější poznatky a dovednosti ve vizualizaci a geovizualizaci. Je výsledkem mezioborové interakce geoinformatiky a grafiky. Současní studenti a absolventi doktorských oborů potřebují disponovat dostatečnými znalostmi z nejnovějších kartografických řešení (telekartografie, cybercartography, multimediální kartografie aj.), aby byli schopni plně využívat svých dovedností a aplikovat je za účelem vytvoření kvalitní disertační práce na zadané téma.

Inovace studia bude založena na inovaci stávajících předmětů s cílem zformovat studenta více konkurenceschopným na trhu práce. Jako součást inovace budou sestaveny nové sylaby kartografických předmětů ve studijním plánu, vytvořeny výukové materiály a inovováno datové a softwarové prostředí pro všechny kartografické předměty ve studiu. Na celostátních otevřených přednáškách budou studentům přednášet pozvaní zahraniční profesoři. Studenti budou mít možnost absolvovat zahraniční studijní pobyty u nejvýznamnějších kartografických institutů a škol v Evropě. V souvislosti s inovací studia budou vypisována témata disertačních prací se zaměřením na problematiku digitální kartografie.

Výstupy:
- sylaby inovovaných předmětů:
KGI/PGSGV Geovisualizace v geoinformačních technologiích,
KGI/PGSKS Kartografická sémiologie,
KGI/PGSKM Kartografické metody výzkumu,
KGI/PGSDK Digitální kartografie,
KGI/PGSTM Topografické mapování,
KGI/PGSPI Národní prostorové informační infrastruktury,
KGI/PGSGP Geometrie popisu prostorových jevů,

- výuka inovovaných předmětů,
- témata disertačních prací se zaměřením na digitální kartografii,
- účast studentů doktorského studia na 7 zahraničních konferencích (ICA congress, INTERCARTO, WSEAS aj.) - každoroční týdenní návštěva a přednášky zahraničního odborníka - prof. Gartner (TU Wien), prof. Tikunov (Moscow State University), prof. Ormeling (Utrecht University)
- zajištění inovovaných předmětů studijními materiály a studijním prostředím (licencovaný software, sady digitálních kartografických dat apod.)03

Inovace doktorského studia v oblasti "Bezkontaktní monitoring krajiny"

Inovace studia geoinformatiky v oblasti "Bezkontaktní monitoring krajiny" je v českých podmínkách jedinečným studijním zaměřením v geovědních oborech. Umožňuje promítnout do studia nejnovější poznatky a dovednosti z dálkového průzkumu Země jako produktu mezioborové interakce technických a přírodních věd.

Inovace studia bude provedena inovacemi těch stávajících předmětů, které se bezprostředně dotýkají metod dálkového průzkumu Země a geografie. Součástí inovací budou nové sylaby předmětů ve studijním plánu, vytvořeny výukové materiály a vybudováno datové (letecké a družicové snímky) a softwarové prostředí pro všechny příslušné předměty ve studiu. V rámci inovovaných předmětů budou studentům přednášet pozvaní zahraniční experti. Studenti budou mít možnost absolvovat zahraniční studijní pobyty u nejvýznamnějších institutů a škol na inovovanou oblast v Evropě. V souvislosti s inovací studia budou vypisována témata disertačních prací se zaměřením na problematiku bezkontaktního monitoringu krajiny.

Výstupy:
- sylaby inovovaných předmětů:
KGI/PGSVM Geoinformatické metody vzdáleného monitoringu krajiny,
KGI/PGSRD Teorie, analýza a interpretace radarových dat,
KGI/PGSMK GIT v managementu ochrany krajiny,
KGI/PGSKP Mapování krajinné pokrývky a jejich změn pomocí DPZ,
KGI/PGSDS Dokumentografické informační systémy,
KGI/PGSKD Komprese dat,
KGI/PGSPR Systémy pro podporu prostorového rozhodování,

- výuka inovovaných předmětů,
- témata disertačních prací se zaměřením na digitální kartografii,
- účast studentů doktorského studia na 7 zahraničních konferencích (FIG congress, ISPRS conference, aj.)
- každoroční týdenní návštěva a přednášky zahraničního odborníka - prof. Juergens (Ruhr University Bochum), doc. Feranec (Slovenská akadémia vied Bratislava), prof. Frank (TU Wien),
- zajištění inovovaných předmětů studijními materiály a studijním prostředím (letecké a družicové snímky, licencovaný software apod.)04

Studijní pobyty doktorandů

Studium úzce specializovaných metod je v doktorských programech zcela běžné. V českém prostředí je mnoho metod a přístupů doposud neimplementováno. Výjimkou jsou partnerské organizace. Proto bude studentům umožněno absolvovat studijní pobyty u partnerských organizací a v zahraničí. Pobyty v zahraničí budou vždy v délce 1 nebo 3 měsíců. Studenti budou na pobyt vybírání soutěží podle kvality a plánovaných výstupů studijního projektu, který sestaví před zamýšleným pobytem.

Tato aktivita bude probíhat po celou dobu řešení projektu, kdy se budou opakovat a prolínat následující činnosti:

- výběr organizace a studenta,
- domluvení pobytu, komunikace se zástupci instituce,
- studijní pobyt,
- zhodnocení pobytu ze strany studenta,
- zhodnocení pobytu ze strany organizace.

Výstupy:
- každý rok trvání projektu budou realizovány 4 tříměsíční studijní zahraniční pobyty a dále za tři roky trvání projektu celkem 5 jednoměsíčních studijních pobytů. Zahraniční pobyty se budou konat např. v City University London, TU Wien, Ruhr University Bochum, TU Dresden, University of Utrecht, University of Delft aj. (dle tématu disertační práce)05

Doktorandské konference

Snaha o zapojení nových technologických směrů do stávajících předmětů by neměla cenu bez možnosti ukázat studentům a dalším zájemcům, jak geoinformatika a kartografie v praxi fungují a jak mocnými nástroji pro řešení vysoce odborně náročných praktických úloh jsou. Za tímto účelem bude založena tradice doktorandských konferencí.

Ve spolupráci s partnery, jinými katedrami a vysokými školami bude sestavován program konferencí, který bude obsahovat přednášky, semináře, pracovní workshopy, kterých se zúčastní studenti všech kateder a škol, které mají stejné nebo podobné zaměření jako řešitelské pracoviště, a rovněž zástupci organizacích, které představují potenciální odběratele našich absolventů. Účelem těchto konferencí budou prezentace studentů jako součást výuky v jednotlivých předmětech. Budou vycházet z tezí, dílčích výsledků a výstupů disertačních prací tematicky zaměřených na inovované oblasti.

Díky účasti zahraničních lektorů a dalších organizací budou konference vedeny také v anglickém jazyce. Pořádání každoročních doktorandských konferencí bude jedním z vyvrcholení celého projektu, a to díky setkávání odborníků a studentů, kde se budou řešit zajímavé praktické úkoly.

Celkově proběhnou tři doktorandské konference, které budou představovat vždy dvoudenní pobyt na půdě Univerzity Palackého, kde za výše popsaného principu bude probíhat i jednodenní intenzivní kurz praktických dovedností.

Součástí konferencí bude také exkurze účastníků na vybrané tuzemské odborné pracoviště. Z každé konference bude na závěr vydán sborník prací, který poslouží pro další studium zpracování daných témat, seznam řešené problematiky a motivační zdroj pro další zájemce. Tato aktivita bude organizována v rámci UP a budou na ni přednášet i partneři a přizvaní zahraniční odborníci.

Výstupy:
- programy 3 doktorandských konferencí s exkurzí na významné domácí geoinformatické pracoviště (ČHMÚ, VÚGTK, ÚHÚL, GEODIS s.r.o., T-Mapy s.r.o., SmartGIS s.r.o. aj.),
- sborník referátů a prací,
- fotodokumentace06

Série doktorandských monografií

Jedním ze základních studijních materiálů pro studium v doktorských programech jsou publikační tituly s nejnovějšími poznatky z daného oboru. Proto budou výsledky disertačních a zdařilých (avšak dostatečně rozsáhlých) semestrálních prací vydány v sérii doktorandských monografií. Ty budou vždy v českém nebo anglickém jazyce, recenzovány dvěma nezávislými recenzenty a vydány v nákladu 100 ks. Větší část nákladu bude distribuována zdarma na katedry a vysoké školy podobného zaměření. Aktivita bude trvat po celou dobu řešení projektu.

Výstupy:
- vydání celkem 8 titulů doktorandských monografií v rozsahu cca 80-100 normostran, u každé publikace s nákladem 100 ks